phone 384 420 434
search

Environmentální výchova

Východiskem pro plán EVVO je koncepční dokument Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025. 

Kontakty

Koordinátor EVVO:  Mgr. Monika Lukšová
Telefon: 384 420 434
Kabinet ZŠ Komenského - hlavní budova, pavilon
Úřední den: kdykoli po dohodě

Základní škola J. A. Komenského Dačice

 

Program environmentálního vzdělávání, výchova a osvěty (EVVO)

Plán na školní rok 2022/2023

 

Východiskem pro plán EVVO je koncepční dokument Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025. 

 

 

Dlouhodobé cíle EVVO:

 • všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím, s důrazem na vyvážené působení nejen společenských, ale i přírodních faktorů
 • poskytnutí příležitostí k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně a zlepšování životního prostředí
 • utváření hierarchie životních hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem
 • smysluplné jednání a tvořivost ve prospěch životního prostředí
 • rozvíjení postojů vedoucích k udržitelnému způsobu života a k udržitelným vzorcům chování jednotlivců, skupin i společnosti jako celku

 

Plán krátkodobých cílů pro rok 2022/2023

Vztah k přírodě

 • seznamování se s jednotlivými ekosystémy
 • poznávání běžných druhů živočichů a rostlin
 • poznávání částí neživé přírody
 • porozumění přírodním zákonitostem a dějům
 • rozvoj kreativity
 • výuka na školní zahradě

Vztah k místu

 • poznávání místních reálií
 • reakce na potřeby místa a místního společenství (obec, město, region)
 • prohlubování vztahu k místu a výchova k zodpovědné správě místa
 • interpretace místního přírodního, kulturního a historického dědictví
 • zájem o aktuální dění v obci

Udržitelná spotřeba

 • využití místních výrobků a výpěstků
 • třídění odpadu (soutěž s panem Popelou
 • opravy a využití starších výrobků

Klima v souvislostech

 • péče o zeleň v okolí školy
 • pozorování změn v našich ekosystémech, např. změny bilance vody v krajině, změny v rozšíření a v chování místních živočišných a rostlinných druhů

Výchova ke zdravému životnímu stylu se uskuteční:

 • dodržováním pitného režimu
 • dodržováním hygienických návyků  
 • zapojením žáků do programu Ovoce a zelenina do škol a programu Mléko do škol

Do výuky je zařazováno učení venku a prvky badatelské výuky s využitím hlavně školní zahrady.

Krátkodobé i dlouhodobé cíle EVVO jsou naplňovány při výuce a výchově žáků. Výuka na ZŠ J. A. Komenského Dačice probíhá dle ŠVP Naše škola pro naše děti.

 

Problematika EVVO je začleněna do tematických plánů jednotlivých předmětů prostřednictvím průřezových témat. Zodpovídají předsedové metodických sdružení a předmětových komisí. Další motivací pro poznávání problematiky EVVO jsou pro žáky různé tématické programy a exkurze. Žáci mohou svůj zájem o přírodu rozvíjet i v Badatelských klubech.

Pracovník pověřený koordinací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 

Mgr. Monika Lukšová.

Úkolem koordinátora je především: 

 • koordinovat realizaci EVVO na škole
 • vypracovat plán EVVO pro školní vzdělávání
 • vyhodnotit plnění dlouhodobých a krátkodobých cílů EVVO
 • iniciovat spolupráci s dalšími partnery
 • získávat nové informace a podněty o realizaci EVVO

   

  Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO: využíváme aktuálních nabídek seminářů a webinářů z CEV, NPI, ZVaS aj.

   

Znalosti vztahující se k životnímu prostředí a přírodě žáci prověřují při různých soutěžích a olympiádách:

 • Přírodovědná soutěž „Přírodovědný klokan“
 • Biologická olympiáda
 • Rybářská olympiáda
 • Fyzikální olympiáda
 • Chemická olympiáda
 • Mladý chemik
 • Zeměpisná olympiáda

  Je možné, že vzhledem k vývoji šíření covid-19 se některé olympiády neuskuteční nebo budou realizovány online.

   

  Celoškolní projekty:

 • Program „Ovoce do škol“
 • Program „Mléko do škol“
 • Projekt „Bezpečně a zdravě“
 • Školní recyklační program „Recyklohraní“
 • Sběr starého papíru – Soutěž s panem Popelou 

 

Spolupráce s organizacemi a institucemi:

 • Městský úřad Dačice - péče o zeleň v okolí školy většího rozsahu
 • Jezdecký klub v Malém Pěčíně - program a jízda na koni pro žáky 3.ročníků
 • FCC Dačice s.r.o. – exkurze
 • ČOV Toužín, VaK Již. Čechy, Dačice – exkurze
 • MěKS Dačice – vzdělávací programy
 • Městská knihovna Dačice – vzdělávací programy
 • Sdružení středisek EV Pavučina M.R.K.E.V.
 • Ecobat – sběr baterií
 • Lesy ČR
 • CEV Cassiopeia České Budějovice
 • Městské lesy Dačice

 

Spolupráce s rodiči:

 • formou školské rady, občanského spolku při škole
 • školních akcí pro rodiče a děti
 • dny otevřených dveří
 • vánoční a velikonoční dílny
 • Procházka pohádkou
 • zapojení rodičů při sběru starého papíru a baterií

 

Plán akcí na školní rok 2022/2023:

Měsíc Akce
Září

Jak se žije v Podnebíně – změna klimatu, program CE v ČB – 9. ročník

Projektový den s odborníkem pro 5. ročník (Šablony ZŠ Dačice III)

Říjen

Přírodovědná soutěž „Přírodovědný klokan“

Listopad Třídění odpadu ve třídách

Plnění průřezových témat

Prosinec Péče o zeleň ve škole
 
Leden Zeměpisná olympiáda

Třídění odpadu – baterie do koše nepatří

Únor

Fyzikální olympiáda

Plnění průřezových témat

Březen Chemická olympiáda

Péče o zeleň v okolí školy

Duben Biologická olympiáda

Projektový den - Den Země

Květen

Program pro 1. a 2. roč. – Lesy ČR

Péče o zeleň v okolí školy

Učíme se venku – měsíc školních zahrad

Červen Péče o zeleň v okolí školy

Péče o zeleň ve škole, exkurze

 

Další akce podle aktuálních nabídek center ekologické výchovy a jiných organizací.

Přílohou plánu je návrh aktivit ve výuce a volnočasových aktivitách na školní zahradě.
 

V Dačicích 23. 9. 2022                                               Zpracovala: Mgr. Monika Lukšová

 

Úspěchy našich žáků a pedagogů v oblasti EVVO

Ve středu 27. 2. 2019 se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády v DDM v J. Hradci. Naši školu reprezentovali 3 žáci. Pavel Chalupa se umístil na 3. místě, Adéla Pacalová a Roman Brtník na 6. místech ve svých kategoriích.

Na okresním kole Chemické olympiády v Jindřichově Hradci, které se konalo 1. března 2019, jsme měli jedno želízko v ohni, žáka 9. ročníku Marka Svobodu. Ve své kategorii D obsadil skvělé 5. místo!

16. dubna 2019 se v Jindřichově Hradci konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie C. Za naši školu se zúčastnili dva žáci 9. ročníku. 7. místo obsadil Martin Habal  a 15. místo Miloš Petr.

Školního kola Rybářské olympiády se zúčastnili 4 žáci  2. stupně ZŠ. Prokázali své znalosti v oblasti, která je zajímá – v rybářství. Na prvním místě se umístil Jiří Pykal, na druhém Max Fischer a na třetím místě Tomáš Borza.

V květnu 2019 vybraní žáci 1. a 2. ročníků zabojovali ve finálovém kole vědomostní soutěže KvíZOOvání v jihlavském EC Zoo Jihlava. Ve své kategorii obsadili krásné druhé místo. Celý den si užili na plno a kromě nových znalostí si domů dovezli i spoustu odměn. 

Ocenění – paní učitelka Chalupová za návrh skupinové práce pro žáky 8. ročníků na téma vody. Zapojení paní učitelky do soutěže „Učme chemii atraktivně“ organizované Svazem chemického průmyslu ČR bylo velmi úspěšné.

Aktivity pedagogů a žáků v oblasti environmentální výchovy byly oceněny. Naší škole byl na roky 2020–2022 propůjčen titul „Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje“. Byli jsme i odměněni krásnými publikacemi.

V soutěži s Panem Popelou – sběr starého papíru, v roce 2020 jsme nasbírali 9 178,4 kg, v roce 2021 to bylo 5 141,9 kg.

 

Další stránky v nabídce škola