phone 384 420 434
search

Environmentální výchova

Východiskem pro plán EVVO je Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO z roku 2008.

EVVO = Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

 

Kontakty

Koordinátor EVVO:  Mgr. Monika Lukšová
Telefon: 384 420 434, 725 340 093
Kabinet ZŠ Komenského - hlavní budova, pavilon
Úřední den: kdykoli po dohodě


Environmentální výchova je výchova k odpovědnému zacházení s životním prostředím, které má složku přírodovědnou, ekonomickou i mezilidskou. Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou, provozem školy i mezilidskými vztahy.
Děti učíme vnímat, pozorovat, srovnávat a hledat vzájemné vztahy a souvislosti mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem. Upozorňujeme na ekologické problémy a informujeme o možnostech dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti.

Cílem EVVO je poskytovat žákům v průběhu vzdělávání znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí a pochopení principů trvale udržitelného rozvoje. Spolupráce školy s rodiči žáků, s obcí, s mimoškolními pracovišti environmentální výchovy, s osvětovými a kulturně vzdělávacími zařízeními, se sdělovacími prostředky.

Organizace přírodovědných soutěží

 • Přírodovědná soutěž "Přírodovědný klokan"
 • Biologická olympiáda
 • Rybářská olympiáda
 • Výtvarná soutěž s přírodovědným zaměřením Mé toulky za zvěří
 • Fyzikální olympiáda
 • Zdravé zuby
 • Chemická olympiáda
 • Zeměpisná olympiády
 • Ekologická olympiáda

Celoškolní projekty

 • Projektový den "Den Země"
 • Projekt "Bezpečně a zdravě"
 • Program "Ovoce do škol" - zdravý životní styl
 • Program "Mléko do škol" - zdravý životní styl
 • Školní recyklační program "Recyklohraní" - sběr vybitých baterií, drobných elektrozařízení, plnění úkolů na stránkách Recyklohraní
 • Sběr starého papíru, víček z PET lahví - Soutěž s panem Popelou

Spolupráce s centry ekologické výchovy na projektech

 • Sdružení středisek EV Pavučina - projekt M.R.K.E.V.
 • Městské lesy Dačice - Zážitkový den v lese
 • CEGV Cassiopeia - EVP Slepičí hory

Kalendář významných dní

16.9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
19.9. Ukliďme svět
22.9. Evropský den bez aut
4.10. Světový den zvířat
10.10. Mezinárodní den omezení přírodních katastrof
16.10. Světový den výživy
20.10. Den stromů
1.11. Bonnská úmluva
3.11. Den bez pesticidů
16.11. Den bez cigaret
12.12. Ramsarská úmluva
17.12. Úmluva o světovém dědictví
29.12. Mezinárodní den biodiverzity
21.3. První jarní den
22.3. Světový den vody
23.3. Den meteorologie
1.4. Den ptactva
7.4. Světový den zdraví
21.4. Den proti hluku
22.4. Den Země
24.4. Den laboratorních zvířat
24.5. Světový den národních parků
31.5. Světový den bez tabáku
5.6. Světový den životního prostředí
8.6. Světový den oceánů
17.6. Světový den proti suchu a rozšiřování pouští
21.6. Letní slunovrat

Nabídka materiálů pro učitele

 • Časopisy Bedrník s různými zajímavými tématy
 • Občasník Krasec
 • Nabídka programů Českého nadačního fondu pro vydru, krabice o vydře a další zajímavý materiál pro přírodopis
 • Metodika a pracovní listy "Zelený ostrov" +C
 • "Žabí svět" - obojživelníci v jižních Čechách
 • "Klíč k určování vodních breberek"
 • Příručka "Objevování blízkého" - jak pracovat s dětmi venku, práce ve skupinách, didaktické hry na ve
 • Jehličnany
 • Les ve škole, škola v lese
 • Les a voda
 • Voda v krajině
 • Léto a podzim v lese
 • Zima v lese
 • Les a půda
 • Život v půdě
 • Život v lidském obydlí: drobní živočichové v našich obydlích
 • Pracovní listy i metodika
 • Eko abeceda - cesta odpadů, třídění odpadů

Nově

pro 4. - 9. ročník pracovní listy i metodika vztahující se k mobilům
Např. O výrobě mobilů, látky použité k výrobě,
pojem "šedá energie" - využitelné v matematice
vývoj komunikačních prostředků a další, využití i ve výuce informatiky - hledání na internetu

Další stránky v nabídce škola