phone 384 420 434
search

Environmentální výchova

Východiskem pro plán EVVO je koncepční dokument Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025. 

Kontakty

Koordinátor EVVO:  Mgr. Monika Lukšová
Telefon: 384 420 434
Kabinet ZŠ Komenského – hlavní budova, pavilon
Úřední den: kdykoli po dohodě

Základní škola J. A. Komenského Dačice

Program environmentálního vzdělávání, výchova a osvěty (EVVO)

Plán na školní rok 2023/2024

 

Výuka na ZŠ J. A. Komenského Dačice probíhá dle ŠVP Naše škola pro naše děti.

Východiskem pro plán EVVO je koncepční dokument Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025. 

Dlouhodobé cíle EVVO na roky 2023/2024 – 2025/2026:

 • budování kladného vztahu k přírodě
 • posilování motivace ke zkoumání a diskutování o otázkách životního prostředí
 • poskytnutí příležitostí k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně a zlepšování životního prostředí
 • budování kladného vztahu k místu – vědomí sounáležitosti s místem a regionem, kde žáci žijí
 • rozvoj environmentální senzitivity v místní přírodě
 • aktivně péče o místní přírodní a kulturní bohatství
 • pochopení základních přírodních a ekologických dějů a zákonitostí
 • rozvíjení postojů vedoucích k udržitelnému způsobu života a k udržitelným vzorcům chování jednotlivců, skupin i společnosti jako celku
 • provázanost EVVO s problematikou zdraví a zdravého životního stylu

Dlouhodobé cíle budou vyhodnocovány průběžně (jednorázové akce) a při metodických setkáních 1x ročně za účasti koordinátora EVVO. Hodnocen může být zájem žáků o účast v soutěžích a olympiádách zaměřených na EVVO a jejich umístění v těchto soutěžích.

Péče a zájem o okolí školy, třídění odpadu ve škole, sběr druhotných surovin. Zapojování žáků do celoškolních projektů. Udržování příznivého klimatu ve škole.

Plán krátkodobých cílů pro rok 2023/2024

Vztah k přírodě

 • rozvíjet citlivost a empatii k přírodě a životnímu prostředí
 • podporovat poznávání běžných druhů živočichů a rostlin
 • poznávání částí neživé přírody
 • umožnit častý kontakt s přírodou
 • rozvíjet porozumění přírodním zákonitostem a dějům
 • výuka na školní zahradě

Vztah k místu

 • poznávat místní geografii a přírodu
 • rozvíjet znalost příběhů souvisejících s místem
 • vést k chápání rozvoje společnosti v minulosti a současnosti
 • reakce na potřeby místa a místního společenství (obec, město, region)
 • zájem o aktuální dění v obci

Udržitelná spotřeba

 • třídění odpadu (soutěž s panem Popelou)
 • využití místních výrobků a výpěstků
 • utváření dovednosti vyhodnotit informace z různých zdrojů, analyzovat hodnoty, identifikovat názorové strany
 • rozvíjet posuzování návrhů k řešení problému

Klima v souvislostech

 • učit jednání ve prospěch životního prostředí
 • pozorování změn v našich ekosystémech, např. změny bilance vody v krajině, změny v rozšíření a v chování místních živočišných a rostlinných druhů
 • motivovat k šetření energiemi a vody

Výchova ke zdravému životnímu stylu:

 • dodržováním pitného režimu
 • dodržováním hygienických návyků  
 • zapojením žáků do programu Mléko do škol
 • zapojení žáků do programu Ovoce a zelenina do škol

Plánované cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty realizují a podporují všichni zaměstnanci naší školy. Učitelé, asistentky a vychovatelky ŠD spolu s žáky využívají k výuce a různým aktivitám školní zahradu a pozemek.

Do výuky jsou zařazovány prvky badatelské výuky s využitím hlavně školní zahrady.

Pracovník pověřený koordinací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 

Mgr. Monika Lukšová.

Úkolem koordinátora je především: 

 • vypracovat plán EVVO pro školní vzdělávání
 •  koordinovat realizaci plánu EVVO na škole
 •  poskytovat pedagogickým pracovníkům školy konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich činností
 •  doporučovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO
 • vyhodnotit plnění dlouhodobých a krátkodobých cílů EVVO
 • získávat nové informace a podněty o realizaci EVVO

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO: dle aktuálních nabídek seminářů a webinářů z CEV, NPI, ZVaS aj.

Plán využití školní zahrady Amosky k naplňování cílů environmentální výchovy
 

Podzimní aktivity 

1. stupeň: Sledování změn v přírodě, Třídění přírodnin, Orientace v krajině; Pohybové hry; Kresba, malba podle skutečnosti, Využití přírodnin – Land art; Zásady bezpečnosti a hygieny, Pěstitelské práce 

2. stupeň: Rozhovory, čtení; Zásady bezpečnosti a hygieny, Pěstitelské práce, Zdravý způsob života, péče o zdraví 

Školní družina: Pohyb na čerstvém vzduchu, Budování a upevňování vztahů mezi žáky, Relaxace, Citlivý přístup k prostředí 

Zimní aktivity 

1. stupeň: Sledování změn v přírodě, Land art 

2. stupeň: Změny v přírodě – popis základních cyklů, Využití poznatků o objemu 

Školní družina: Pohyb na čerstvém vzduchu, Budování a upevňování vztahů  mezi žáky, Sledování změn v přírodě 

Jarní a letní aktivity 
1. stupeň: Sledování změn v přírodě, Třídění přírodnin, Zdravý životní styl – zdravá výživa, relaxace, Přírodní společenstvo louka, sad, zahrada; Vyjmenovaná slova, význam slov, slovní zásoba, stavba slova, popis, vyprávění, rozhovor, čtení; Měření – obvod, obsah, odhad, porovnání, matematické operace; Rozhovory, slovní zásoba; Kresba, malba podle skutečnosti, Kresba, malba podle vlastních pocitů, Využití přírodnin – Land art; Pohybové hry, Pěstitelské práce, Výrobky s využitím přírodnin 

2. stupeň: Podmínky k životu rostlin, živočichů, Třídění organismů do skupin, Fyziologické procesy u rostlin – využití při pěstování, Vztahy mezi organismy, Shody a rozdíly v přizpůsobení organismů na prostředí, Ekosystémy; Modelování konkrétních situací, a využití osvojených matematických operací, Základní vlastnosti a jednotky prvků určujících počasí; Techniky pro zvládání stresu, První pomoc v improvizovaných podmínkách, Rozhovory, Popis, Vyprávění; Výsevy a výsadba, předpěstování sadby, Péče o záhony a skleník, Péče o zeleň, Sklizeň zeleniny; Rozvoj slovní zásoby a práce s textem 

Školní družina: Pohybové hry, Individuální hra, Upevňování vztahů mezi žáky, Spolupráce   s rodiči, Relaxace 

Ověřování naplnění cílů EVVO se realizuje při různých soutěžích a olympiádách:

 • Přírodovědná soutěž „Přírodovědný klokan"
 • Biologická olympiáda
 • Rybářská olympiáda
 • Fyzikální olympiáda
 • Chemická olympiáda
 • Zeměpisná olympiáda
 • Mladý chemik
 • KvíZOOvání
 • Lesy a příroda kolem nás – výtvarná soutěž

Celoškolní projekty:

 • Program „Mléko do škol“
 • Projekt „Bezpečně a zdravě“
 • Školní recyklační program „Recyklohraní“
 • Sběr starého papíru – Soutěž s panem Popelou 
 • Exkurze při projektovém dni ke Dni Země
 • Zapojení do soutěže „Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje“

Spolupráce s organizacemi a institucemi:

 • Městský úřad Dačice – péče o zeleň v okolí školy většího rozsahu
 • Město Dačice – spolupráce na podání projektu MŽP – Zahrada sovy Amosky – klimatická zahrada
 • Jezdecký klub v Malém Pěčíně – program a jízda na koni pro žáky 3.ročníků
 • FCC Dačice s.r.o. – exkurze
 • ČOV Toužín, VaK Již. Čechy, Dačice – exkurze
 • Beseda Dačice  – vzdělávací programy
 • Knihovna Matěje Mikšíčka Dačice – vzdělávací programy
 • Sdružení středisek EV Pavučina M.R.K.E.V.
 • CEV Cassiopeia České Budějovice
 • Městské lesy Dačice
 • Lesy ČR, Český Rudolec

Spolupráce s rodiči:

 • formou školské rady, občanského spolku při škole
 • školní akce pro rodiče a děti – Amoska, Dny otevřených dveří, Program pro předškoláky
 • vánoční a velikonoční dílny
 • Procházka pohádkou
 • zapojení rodičů při sběru starého papíru a baterií

Plán akcí na školní rok 2023/2024:

Září: zahájení realizace školní klimatické zahrady „Zahrada sovy Amosky“, školení pedagogického sboru – badatelská výuka

Říjen: soutěž „Přírodovědný klokan“

Listopad: Třídění odpadu ve třídách, plnění průřezových témat

Prosinec: péče o zeleň ve škole

Leden: zeměpisná olympiáda

Únor: fyzikální olympiáda, plnění průřezových témat

Březen: chemická olympiáda, péče o zeleň v okolí školy

Duben: biologická olympiáda, KvíZOOvání, projektový den – Den Země

Květen: lesní pedagogika (1. a 2. ročník) – Lesy ČR, Učíme se venku – měsíc školních zahrad

Červen: péče o zeleň v okolí školy, program V lese o lese, 1. a 2. roč. Městské lesy Dačice, exkurze

Další akce podle aktuálních nabídek center ekologické výchovy a jiných organizací.

 

V Dačicích 25. 9. 2023                                               Zpracovala: Mgr. Monika Lukšová

 

Další stránky v nabídce škola