phone 384 420 434
search

My v tom Jihočechy nenecháme

Vloženo: 16.09.2022, 13.47 (změněno: 27.09.2022, 10.44)

Jiho­čes­ký kraj vyhlá­sil dotač­ní pro­gram zamě­ře­ný na pod­po­ru škol­ních a mimo­škol­ních akti­vit dětí a mládeže.

Pro­gram je urče­ný pro rodi­ny s dět­mi od 3 let do dovr­še­ní 19 let, kte­ré mají trva­lé byd­liš­tě v jiho­čes­kém kra­ji k 1. 8. 2022. 

Žádosti o pod­po­ru podá­va­jí zákon­ní zástup­ci dětí pro­střed­nic­tvím orga­ni­za­ce, kte­rá pro­vo­zu­je pod­po­ro­va­né aktivity.

V naší ško­le je mož­né pod­po­ru vyu­žít na zájmové vzdělávání ve školní družině.
Pokud bude zájem o uplatnění žádosti na školní stravování, je nezbytné obrátit se na školní jídelny. V případě žáků docházejících na Bratrskou na školní jídelnu při mateřské škole a v případě žáků docházejících na Komenského na Školní jídelnu Dačice.

Termín pro přijímání žádostí od rodičů / zákonných zástupců je do 10. 10. 2022 do 12.00 hodin.

Podrob­né infor­ma­ce, for­mu­lář žádosti a dal­ší doku­men­ty najde­te na webo­vých strán­kách https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

 

 

 

Poslední aktuality